$#@Y@Rî lyFF..😏😎😍😘

#R kisi $€ pyR nîí hôtá 😋

Yë# #R kî$ï $€ #R ßR ñîī #ôt@😏

KRté tö## ß@#ût løg pr😇

PR #R kï$ï $€ îz#@@R ñîí #òt@😭😭

Advertisements

Khusnaseeb ho tum Jo hum tumhe itti shîddàt se çháhté h

Khusnaseeb ho tum Jo hum tumhe itni shîddàt se çháhté h

Vrna hum vohh h jinke khyalo m bii log ïjäZãt lêkr âãtē hâî….😍😘💜